Foglalja le nyaralását most
akár 32% előfoglalási kedvezménnyel!

Utazási Feltételek


1. Az Utazásközvetítő által szervezett utazásokra a Polgári Törvénykönyv 6:238-6:250. és 6:254. szakasza, az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017 (XII.28.) Korm. rendelet, az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 1996/213 (XII. 23.) Kormányrendelet és az e szerződésben foglaltak az irányadók.

2. Az utazás időtartamát, az egyes részszolgáltatások meghatározását, minőségét és díját a jelen szerződésen és mellékletén kívül az Utazásközvetítő által kiadott utazási ajánlat (prospektus) és az Utazásközvetítő írásos visszaigazolása tartalmazza. Az utazási ajánlatban (prospektusban) foglaltak jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, különös tekintettel a részvételi díjban figyelembe vett programokra és a részvételi díjban nem szereplő, külön felszámításra kerülő díjakra (repülőtéri illeték, üdülőhelyi díj, BBP, stb.). Az utas kijelenti, hogy az Utazásközvetítő által kiadott utazási ajánlatban (prospektusban), s a jelen szerződés mellékletében rögzített részletes feltételeket megismerte és azokat elfogadja. Az e szerződésben szereplő utazási ajánlatban, tájékoztatóban foglaltaktól az utazási iroda kivételesen, indokolt esetben, a jogszabály keretei között eltérhet, e változásokról azonban az utast tájékoztatni kell. Az Utazásközvetítő az utazás megkezdéséhez viszonyítva a később jelentkezők részére üzletpolitikai érdekből a részvételi díj változtatásának jogát fenntartja. Az Utasnak nem keletkezik joga a másik Utas által fizetett részvételi díjnak az ő részvételi díjától eltéréséből. Az Utazásközvetítő által adott kedvezmények nem összevonhatók!

3. Az utas az utazási szerződés aláírásával egyidejűleg részvételi díj előleget fizet, amely a fizetendő részvételi díj 40%-a. A megfizetett előleg garantálja, hogy az ily módon lefoglalt helyeket az utazási iroda más utasnak nem értékesíti. A teljes részvételi díjat és a megrendelt kapcsolódó szolgáltatások teljes díját az utasnak legkésőbb az utazás elindulása előtt 30 nappal kell megfizetnie. Az utas tudomásul veszi, hogy a jelzett fizetési határidő be nem tartása a már megkötött utazási szerződés megszűnését eredményezi. A részvételi díj előleg megfizetett összege teljes mértékben visszajár az utasnak, ha a szerződéstől legkésőbb az utazás megkezdése előtt 30 nappal eláll, vagy az utazás az Utazásközvetítő érdekkörében felmerült bármely okból meghiúsul, s az Utas ezt a jog-következményt választja.

4. Az Utazásközvetítő az utazás megkezdése előtt legkésőbb 7 nappal – ha az utazási szerződés megkötése és az indulás közötti időtartam ennél rövidebb, az utazási szerződés megkötésekor – a teljes szerződött összeg befizetése esetén biztosítja a szolgáltatások igénybevételére jogosító okmány (voucher) átvételét. Utazásközvetítő bizonyos kedvezmények (például előfoglalási akciók) igénybevételéhez feltételként szabhatja meg a foglalással együtt történő teljes szerződött összeg megfizetését.

5. Az Utazásközvetítő az Utast a jelentkezéskor tájékoztatta arról, hogy az utazáshoz szükséges okmányokat (vízum stb.) az utas vagy megbízása alapján az Utazásközvetítő iroda szerzi be. Az utast tájékoztatta az egyes adatszolgáltatási határidőkről. A határidő elmulasztása esetén az utazás az utasnak felróható okból meghiúsultnak minősül.

6. Az utazási szerződésben meghatározott díjakat az Utazásközvetítő kizárólag a szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket), az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték) vagy deviza - az utazásszervező közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti - forintárfolyamának változása miatt legfeljebb 8 (nyolc) %-kal az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 (húsz) nappal felemelheti. Amennyiben a fent említett költségek, terhek, árfolyam csökkennek, úgy az Utazásközvetítő köteles erről az Utast értesíteni és a díjakat ennek megfelelően csökkenteni. A díjemelés, illetve a díjcsökkenés indokát az utassal a díjemelés közlésével egyidejűleg írásban közölni kell.

7. Az Utas az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal az utazás megkezdése előtt bármikor elállhat. Ha az Utazásközvetítő az utazási szerződés lényeges feltételét az indulás előtt rajta kívül álló okból kívánja jelentősen módosítani, így különösen, ha a díjemelés mértéke a 8 (nyolc) %-ot meghaladja, köteles erről az utast haladéktalanul tájékoztatni. Ebben az esetben az utas elállhat a szerződéstől, vagy ha elfogadja a változtatásokat a szolgáltatás díja (részvételi díj) e változásokhoz kapcsolódó megváltoztatásával együtt, a felek módosítják a szerződést. Az utas a döntéséről köteles az Utazásközvetítőt haladéktalanul tájékoztatni.

8. Ha az Utas a 7. pontban meghatározott okból áll el a szerződéstől, úgy az Utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az Utazásközvetítőnek lehetősége van, és ha a helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az Utas a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az Utazásközvetítő a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére, és az után az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat megfizetésére köteles. Az Utazásközvetítő a fentieken és az esetleges díjkülönbözeten túlmenően köteles az utasnak az elállás következtében felmerült kárát (ideértve a nem vagyoni kárt is) megtéríteni, kivéve, ha az Utazásközvetítő elállására általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt - ide nem értve valamely harmadik személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét - került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (a továbbiakban: vis maior), vagy a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és az Utazásközvetítő elállásáról az utast írásban, az utazási szerződésben megjelölt időtartamon belül tájékoztatták.

9. Ha a célállomás helyén vagy annak közvetlen közelében, - amennyiben a célállomás, vagy annak közvetlen környezetében a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre került - olyan elháríthatatlan és rendkívüli körülmények merülnek fel, amelyek az utazási csomag teljesítését jelentős mértékben befolyásolják, vagy lényegesen befolyásolják az utazók célállomásra való szállítását, az Utazásközvetítő köteles azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást nyújtani. Ha helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az Utazásközvetítő köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni. Ebben az esetben az utas, ha elfogadja a helyettesítő szolgáltatást, a felek módosítják az utazási szerződést, vagy felmondhatja a szerződést. Ha az Utas az e pontban meghatározott ok miatt mondja fel a szerződést, úgy az Utazásközvetítő köteles a teljes befizetett díjat a felmondástól számított legkésőbb 14 napon belül visszafizetni. Az Utas további kártérítést nem követelhet.

10. Ha az utas a szerződéstől az utazás megkezdését megelőző 60 (hatvan) napon belül áll el a szerződéstől (kivéve 7. és 9. pont), úgy bánatpénzt köteles fizetni az Utazásközvetítő részére az alábbiak szerint: Ha az utas elállása az utazás megkezdése előtt: 60-36 nap között történik, a részvételi díj 10 %-a; ha a 35-22. nap között történik, a részvételi díj 20 %-a; ha a 21-15. nap között történik, a részvételi díj 50 %-a; ha a 14-8. nap között történik, a részvételi díj 70 %-a; ha 7 napon belül történik, a részvételi díj 100 %-a a bánatpénz összege. A lemondás napjának az számít, amikor a lemondás írásban, a Pro Family Travel utazási irodájába beérkezett. Az utas részéről lemondásnak minősül az is, ha az utas – előzetes nyilatkozattétel nélkül – nem kezdi meg az utazást a megjelölt időpontban (no show). 

11. Az Utasnak az utazás megkezdését megelőző 35 (harmincöt) napnál, szálláshely igénybevételére irányuló utazási szerződés esetében pedig 45 (negyvenöt) napnál korábbi elállása esetére bánatpénzként legfeljebb a szolgáltatás díjának (a részvételi díjnak) tíz százaléka követelhető. 

12. Az Utazásközvetítő legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 (húsz) nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől. Ha az Utazásközvetítő nem az Utas érdekkörében felmerült okból áll el a szerződéstől, az Utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az Utazásközvetítőnek lehetősége van, és ha a fentiek szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az Utas a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az Utazásközvetítő a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére, és az után az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat megfizetésére köteles.

13. Ha a 12. pont szerinti helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az Utazásközvetítő köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni. Ha az Utazásközvetítő nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, a 12. és a jelen pontban foglaltakon túlmenően köteles az Utasnak az elállás következtében felmerült kárát (ideértve a nem vagyoni kárt is) megtéríteni, kivéve, ha az Utazásközvetítő elállására általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt - ide nem értve valamely harmadik személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét - került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (a továbbiakban: vis maior), vagy a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és az Utazásközvetítő elállásáról az utast írásban, az utazási szerződésben megjelölt időtartamon belül tájékoztatták.

14. A jelen szerződés alkalmazásában vis maior esetének minősül az olyan szokatlan, előre nem látható körülmény, amely az Utazásközvetítő akaratán kívül áll, s amelynek következményeit az Utazásközvetítőa legkörültekintőbb gondosság mellett sem lett volna képes elhárítani, így különösen a sztrájk, demonstráció, szükséghelyzet, természeti és közlekedési akadályoztatás, háborús és politikai konfliktus, közveszély, katasztrófa, terrortámadás (s ennek elhárítása érdekében foganatosított intézkedés), nemzetközi embargó, valamint a légitársaságok által egyoldalúan kikötött és érvényesített felelősségi korlátozások. 

15. Amennyiben a Magyar Kormány a COVID-19 vírus miatt kialakult világjárvány okozta veszélyhelyzetet ismételten bevezeti és emiatt az utazás megkezdése előtt, vagy az utazás napján az ország határait teljesen, vagy a célország irányába lezárja, vagy ha a célország zárja le a határait a Magyarországról érkező utasok elől, úgy az Utas jogosult felmondani a szerződést és ebben az esetben a teljes befizetett részvételi díj a részére visszajár.

16. Az utazási iroda köteles segítséget nyújtani az utasnak nehézségei megoldása érdekében, ha

a) az utazási szerződés hibás teljesítése olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban és a hibát az utazási vállalkozó kellő gondossággal sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy

b) vis maior esete következett be.

Az Utazásközvetítő köteles legfeljebb három éjszakára, lehetőleg az eredetivel azonos szállást biztosítani az Utas számára, ha annak hazaszállítása elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt nem lehetséges. Az Utas az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos kifogását köteles haladéktalanul közölni az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval.

17. Az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítéséért az Utazásközvetítő felel. Ha az Utazásközvetítő a vállalt szolgáltatást nem az utazási szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a szolgáltatás díját (a részvételi díjat) arányosan leszállítani. Az Utazásközvetítő nem köteles a szolgáltatás díját (részvételi díjat) leszállítani, ha az Utas a szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe. Ha az utazás megkezdését követően az Utazásközvetítő az utazási szerződésben meghatározott szolgáltatás jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű részszolgáltatással pótolni. Ha az ilyen részszolgáltatás értéke a nem teljesített részszolgáltatás értékét meghaladja, a költségkülönbözet az Utasra nem hárítható át. Ha az Utazásközvetítő ilyen helyettesítő részszolgáltatást nem tud nyújtani, vagy az Utas azt indokoltan nem fogadja el, az Utazásközvetítő - amennyiben az Utas erre igényt tart - köteles gondoskodni az Utasnak az utazás kiinduló helyére vagy az Utas által elfogadható, a célországban található más visszaérkezési helyre történő szállításáról, ennek költségeit viselni és az igénybe vett részszolgáltatások értékével csökkentett befizetett díjat visszafizetni.

18. Az Utazásközvetítő a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor is felel, ha szolgáltatást közreműködője (fuvarozó, szálloda, stb.) vagy közvetítője útján teljesíti. Az Utazásközvetítő külföldi partnerei különböző fakultatív kirándulásokat szerveznek és egyéb szolgáltatásokat nyújtanak (pl.: autó-motorkölcsönzés, stb.). Az Utazásközvetítő nem vállal felelősséget a nem általa szervezett és rajta keresztül megrendelt utakért vagy más szolgáltatásokért. Az utasok különleges kéréseit, kívánságait (pl. szoba elhelyezkedése, kilátás, több szoba foglalása esetén egymás melletti szobák, stb.) minden esetben továbbítja az Utazásközvetítő a szálloda felé, de garanciát nem tud vállalni rá, csak az utazási szerződésben szereplő szolgáltatásokra. 

19. Ha az Utazásközvetítő az utazást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a részvételi díjat arányosan leszállítani. Az Utazásközvetítő nem köteles a díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem vett igénybe. A nem szerződésszerű teljesítésből eredő igény érvényesítésének a feltétele, hogy az utas a kifogását a helyszínen az Utazásközvetítő képviselőjének (az utaskísérőnek, idegenvezetőnek vagy mindezek hiányában a helyszíni szolgáltatónak) – haladéktalanul bejelentse, aki köteles azt jegyzőkönyvezni. Az utas a nem szerződésszerű teljesítésből fakadó igényét a hazaérkezést követően haladéktalanul, legkésőbb 8 munkanapon belül az Utazásközvetítőnél írásban, a helyszíni jegyzőkönyvvel együtt jelentheti be. A közlés késedelméből eredő kárért az utas felel. Ilyen kárnak minősül a késedelmes bejelentés folytán a káresemény körülményeinek kivizsgálási lehetőségeinek csökkenése, illetve költségeinek növekedése.

20. Az Utazásközvetítő köteles a bejelentett kárigény indokoltságát felülvizsgálni és álláspontjáról a kárigény bejelentésétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatni az utast. Bonyolult és külön bizonyítást is igénylő ügyekben az Utazásközvetítő képviselője értesíti az utast a bejelentett igény kivizsgálásának megkezdéséről. 

21. Az Utazásközvetítő által kiadott utazási ajánlatban szereplő árak nem tartalmazzák a Baleset-, betegség- és poggyászbiztosítást, valamint az ún. Útlemondási (sztornó) biztosítást. Az Utas tudomásul veszi, hogy az Utazásközvetítő által meghirdetett ajánlatokra az utazási szerződés kizárólag érvényes utasbiztosítás meglétével köthető meg. Az utasbiztosítás megkötéséért, annak érvényességéért az utazás és a tartózkodás teljes időtartama alatt az Utas felelős. Az Utazásközvetítő saját irodájában és partnerein keresztül több biztosító társaság (pl. EUB, Aegon, Mapfre biztosító, stb.) ajánlatának közvetítésével segíti az Utas szerződéskötési döntését. Utasbiztosítási szerződés hiányában meg nem térített károkért, esetleges többletköltségekért, valamint a biztosítási szerződésben a Biztosító által nem vállalt biztosítási szolgáltatásokért az Utazásközvetítő felelősséget nem vállal.

Az ún. Útlemondási (sztornó) biztosítás az Utazásközvetítő saját irodájában és partnerein keresztül megköthető, a biztosítás összege a teljes részvételi díj 5 %-a. Ez a biztosítási forma az utazás megkezdése előtti 35 napon belüli, az előre nem látható, a biztosító által meghatározott események (pl. betegség, baleset, haláleset) miatti elállás esetén nyújt fedezetet. Az utas önrész vállalása: 20 %. Ezután a biztosító vállalja, hogy amennyiben az Utas a fenti okok miatt nem tud részt venni az utazáson, akkor az azt igazoló dokumentumok Biztosító felé történő benyújtásával igényelheti az útlemondási biztosítás érvényesítését, azaz az utazási iroda által meghatározott bánatpénz összegének önrésszel csökkentett visszatérítését. Az utazás megkezdését követően visszatérítés nem lehetséges.

22. Az Utas az utazás során köteles az utazásra vonatkozó hatályos (útlevél-, vízum, vám-, deviza- és egyéb) jogszabályokat, valamint az egészségügyi előírásokat betartani. Az utas kijelenti, hogy útlevele az út indulását követő legalább 6 hónapig érvényes. Ennek hiányából eredő károk és többletköltségek az utast terhelik. Amennyiben az utas a jogszabályok megsértése miatt az utazásban nem vehet részt, az Utazásközvetítő jogosult az utassal szemben a teljes részvételi díjat érvényesíteni.

23. Az utazás során, az utasnak felróható okból bekövetkező szerződött feltételektől eltérő teljesítés esetén, az utast ebből következően nem illeti meg kártalanítás vagy kártérítés.

24. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik jogi felelősséggel.

25. Az utas poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során az utas gondoskodik, hacsak azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából az Utazásközvetítő közreműködője át nem vette.

26. Az utazó haladéktalanul, de legkésőbb az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés szerinti utazási szolgáltatás megkezdését megelőző öt napon belül köteles tájékoztatni az utazásközvetítőt arról, ha az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben meghatározott valamennyi feltételnek megfelelő személyre átruházta. Az utazó jogosult az utazási csomagra vonatkozó szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit olyan személyre átruházni, aki a szerződésben foglalt valamennyi feltételnek megfelel, feltéve, ha az Utazásközvetítőt erről az utazási csomag megkezdése előtt észszerű időn belül, tartós adathordozón értesíti. Az utazási csomag megkezdése előtt legalább hét nappal történő értesítést minden esetben észszerű időn belüli értesítésnek kell tekinteni. Az utazási szerződésből kilépő és a szerződésbe belépő fél egyetemlegesen felel a szerződés szerinti részvételi díj, valamint a szerződés átruházásából eredő további illetékek, díjak és egyéb költségek megfizetéséért. Az Utazásközvetítőnek tájékoztatnia kell a szerződésből kilépő felet az átruházás tényleges költségeiről. Ezek a költségek nem lehetnek aránytalanok és nem haladhatják meg az Utazásközvetítőnek az utazási csomagra vonatkozó szerződés átruházásából eredő tényleges költségeit. Az utazási szerződés átruházásából eredő további illetékekre, díjakra és egyéb költségekre vonatkozó bizonylatokat az Utazásközvetítő a szerződésből kilépő fél rendelkezésére bocsátja. A személyhez kötött dokumentumok (útlevél, vízum, voucher, repülőjegy, biztosítás, stb.) és esetleges más feltételek (pl. védőoltás) meglétének biztosítása az alanyváltoztató fél kötelezettsége.

27. Az Utazásközvetítő által szervezett utazással kapcsolatos minden vitás kérdésben a Felek megegyezésre törekednek. Ennek hiányában alávetik magukat az illetékes bíróságnak.

28. A szerződéskötő kijelenti, hogy a jelentkezők nevében teljes körű képviseleti és nyilatkozattételi felhatalmazással rendelkezik és felhatalmazása kiterjed a részvételi díj előleg, illetve a teljes részvételi díj feletti rendelkezésre is.

29. Az utas kijelenti, hogy az Útlemondási Biztosítás feltételeiről szóló tájékoztatást megkapta, a benne foglaltakat tudomásul vette.

30. Az utas a szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Utazásközvetítő az utazáshoz szükséges személyes adatait a szerződés teljesítése céljából, majd azt követően – abban a körben, amelyben ez szükséges – az utas üzleti célú tájékoztatása céljából a törvény előírásainak betartása mellett kezelje.

31. A szerződéskötő jelen szerződés feltételeit magára és a vele egy szerződésben szereplő (az Utazási Szerződésben név szerint felsorolt) utastársaira vonatkozóan elfogadja.

32. Jelen szerződés és mellékletének egy példánya az utas és az utazásközvetítő között átadásra-átvételre került.